28. 6. 2019

Přeji všem žákům krásné prázdniny, hodně veselých zážitků bez úrazů a újmy na zdraví. Naberte sil do dalšího školního roku. Vysvědčení ze 4. třídy vám bude sloužit jako informace co se povedlo, co se nepovedlo, kde přidat a jak se zdokonalit. Všem vyznamenaným ještě jednou gratuluji k vynikajícím výsledkům. Neusněte na vavřínech a pisně studujte i dál. Děkuji za krásné květiny i dárečky na rozloučenou.

Rodičům děkuji za pomoc a podporu dětí při jejich studiu. Jsou již studenti, ale kontrolu a dohled vyžadují neustále. Děkuji také za spolupráci se školou. Je mi jen líto, že jsme se viděli tak málo.......

Krásné léto a dovolenou : )

30. 5. 2019

Úspěšně jsme zvládli dlouho připravovaný jarmáreček i závěrečný školní výlet do Teplických skal. Neodradila nás ani nepřízeň počasí. To se stejně nakonec umoudřilo a my si výlet nádherně užili.

Zítra odjíždíme v 7. 30 do ZOO v Broumově. Vrátíme se kolem 12. hodiny.

ČJ - procvičujeme vzory podstatných jmen, nezapomínáme na vyjmenovaná slova, slovní druhy, časování sloves, určování pádů.....

- dokončujeme referáty /M. Kubátová/ - do 31. 5.

M - připravujeme se na závěrečný test - písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, řešení slovních úloh, rýsování trojúhelníku, čtverce, obdélníku + výpočet jejich obvodu

AJ - až na drobné výjimky děti odevzdaly projekt "Time", zvládli jsme určování času a užití několika časových předložek, trénujeme a opakujeme slovní zásobu a věty se slovesy: to be, to have got, can, like

Př - ukončili jsme ekosystém les, zkoumáme ekosystém louka, dokončujeme herbář - do 31. 5.

Blíží se závěr školního roku - prosím pilně se připravujte do školy, připravte učebnice k odevzdání

 

16. 4. 2019

Děkuji všem rodičům za hojnou účast na třídních schůzkách

ČJ - seznamujeme se se vzory podstatných jmen rodu mužského, umíme je vyjmenovat, vysvětlujeme si přiřazování ke vzorům / uč. 71/, opakujeme vyjmenovaná slova, slovní druhy, pády, PJ rodu středního i ženského

Děti si přivazly z knihovny novou knihu Marie Kubátové - přečíst a do 31. 5. / nejdéle /, zapsat knihu do čtenářského deníku a připravit prezentaci knihy

M - pamětně sčítáme a odčítáme do 100 000, procvičujeme písemné dělení a násobení, také písemné sčítání a odčítání uč. str. 13, G - čtverec, obdélník

- ekosystém, ekosystém les, zopakovat stromy, houby, kapradiny, mechy, do 31. 5. připravit herbář planých rostlin

AJ - po velikonočních prázdninách ukončíme U 14, seznámili jsme se s určováním času - uč. str 40

17. 4.  Den Země /Vrchlabí/ 80 Kč

23. 4.  Dopravní hřiště Dvůr Králové / cyklistická přilba, sportovní oblečení /, odjezd v 7. 15

18. 5.  Jarmáreček u školy 9.00 - 12. 00

29. - 30. 5. školní výlet Teplické skály 400 Kč

Hezké Velikonoce AH

 

7. 4. 2019

Minulý týden jsme navštívili knihovnu v Úpici a seznámili se s dílem a životem Marie Kubátové. Opět si každý odvezl domů zapůjčenou knihu. Prosím přečíst a nejpozději do 31. 5. prezentovat přečtenou knihu ve škole.

Dále připomínám 9. 4. třídní schůzky. Proběhnou v učebně 4. třídy od 15. 30 do 17. 00 hodin. Pokud vám termín nevyhovuje, domluvíme jiný.

ČJ - probrali jsme vzory podstatných jmen rodu ženského, procvičujeme pády a slovní druhy, nezapomínáme ani na vyjmenovaná slova

M - čísla do milionu, pamětné +, - čísel do 1 000 000, procvičujeme písemné dělení, násobení, písemné sčítání a odčítání, zařazujeme logické úlohy, seznamujeme se s římskými číslicemi,

G - rýsujeme trojúhelník, čtverec a obdélník, počítáme obvody těchto obrazců součtem stran, skládáme tangramy

AJ - U 14 - učební předměty, dny v týdnu, poslouchat slovní zásobu na CD, zapsat novou slovní zásobu

- ekosystémy - charakteristika, tvoříme herbář - děti dokončí doma, v herbáři bude alespoň 20 rostlin /sbírejte pouze plané rostliny, ne zahradní/, zpracování herbáře je libovolné - dbejte prosím na čistotu a úhlednost práce, vylisované rostliny děti nalepí na čtvrtku nebo jiný tvrdší papír a vloží do vyrobených /zakoupených/ desek, vše odevzdat do 31. 5.

Plánujeme školní výlet 29. - 30. 5. /Teplické skály, ubytování v penzionu Jeníček - Hodkovice/, předpokládaná cena 400 Kč, bližší informace obdrží děti později

18. 5. připravujeme školní jarmáreček, všichni se proměníme v košíkáře

 

18. 3. 2019

Až na několik výjimek se všichni vrátili do školy. Prosím rodiče, kontrolujte zdravotní stav dětí pečlivě. Máme více případů streptokoka. U několika dětí i bez výrazných projevů nemoci. 

ČJ - vzory podstatných jmen rodu ženského /umět vyjmenovat, přiřadit slovo ke vzoru/, uč. str. 62 - 63/

M - čísla do 100 000 uč. str. 2 - 3, čtení a zápis čísel, orientace na číselné ose, porovnávání čísel/,                         G - čtverec, trojúhelník, obdélník, kružnice - prosím dbát na přípravu pomůcek na rýsování

AJ - Unit 12 - napsaná slovíčka, umět překlad i psaní slovní zásoby

PŘ - Půda uč. str. 22, zápis si děti připravovaly ve škole samostatně - doplnit obrázkem

21. 3. Návštěva knihovny v Malých Svatoňovicích /Březen, měsíc čtenářů/

8. 3. 2019

Po jarních prázdninách jsme se opět pilně pustili do práce. Trochu nás zdržuje vysoká nemocnost dětí, ale věřím, že vše brzy překonáme.

ČJ - procvičujeme pády, vyjmenovaná slova, slovní druhy, nové učivo: vzory podstatných jmen rodu středního / děti již umí přiřadit slovo ke správnému vzoru, určit správnou koncovku, zpaměti vyskloňovat vzory PJ rodu středního/, učebnice str. 56 - 61

M - procvičujeme velkou násobilku, písemné dělení a násobení, písemné sčítání a odčítání, nové učivo: pamětné dělení a násobení pomocí rozkladu uč. str. 48 - 49, rýsujeme čtverec a obdélník

AJ - ukončili jsme U 11, děti odevzdaly projekt The Seasons, opakujeme slovní zásobu a vazbu I like, he likes

PŘ - téma Horniny a minerály, uč. str. 20 - 22

Vybírám 35 Kč PS M 2 a 35 Kč PS ČJ 2, 150 Kč kopírování a příspěvek na PČ.

PROSÍM PROVEĎTE KONTROLU AKTOVEK A PENÁLŮ. OŘEZANÉ TUŽKY A PASTELKY, GUMA, OŘEZÁVÁTKO, PRAVÍTKA. NĚKTEŘÍ NEMAJÍ DODNES OBALENÉ UČEBNICE..

4. 2. 2019

Vysvědčení jsme krásně zvládli, chválím všechny děti za snahu a píli. Někteří pracovali sice více a pilněji, ale doufám, že ti ostatní vše doženou ve druhém pololetí. Vysvědčení je informace pro žáky i rodiče, kde přidat, co je v pořádku a co se v prvním pololetí nepovedlo. Se všemi žáky jsem hovořila. Probrali jsme nedostatky, domluvili jsme se v čem a jak přidat, jak zlepšit své výsledky. Děkuji všem rodičům, kteří dětem pomáhají, chápou jejich problémy a snaží se je řešit. Pokud se starosti týkají školního prospěchu a chování, budu velice ráda, pokud je budeme řešit společně.

Prosím, ani o prázdninách nezahálejte a procvičujte. Hezky po kouskách a postupně. Dest dní je dlouhá doba a po prázdninách startujeme!!

ČJ - úkoly v PS, M - úkoly v PS /každý má označená cvičení/, PŘ - po prázdninách kontrola sešitů, dolepte obrázky doplňte zápisy, AJ - procvičovat slovní zásobu i časování sloves

Hezké prááázdniny!! Sportujte, užijte si sněhu, sluníčka, kamarádů i her s rodiči!!

16. 1. 2019

Dobrý den, blíží se nám pololetí a přibývá testování, hodnocení a zkoušení. Chystáme se psát kontrolní práce z M /23. 1./, ČJ /24. 1./ a jen takovou orientační práci z AJ /25. 1/.

Děti dostaly informaci o tipech příkladů a cvičení na práce z M a ČJ /stránky v uč. a cičení/, vše si zapsaly a společně jsme si učivo prošli. Každou hodinu od začátku nového roku opakujeme a procvičujeme. Takže věřím, že budou všichni úspěšní.

AJ - závěrečná práce prověří znalost slovní zásoby, užívání neurčitého členu a/an, časování probraných sloves a užití ve větách - přehledy v zadní části učebnice.

ČJ - dokončujeme referáty přečtených knih od L. Středy, proběhly zkoušky čtení u dětí, které pokračovaly v nácviku. Další návštěva knihovny je plánovaná na únor. Chybí nám 3x kniha Devatero pohádek. Prosím rodiče, zkontrolujte dětem knihovničku. Děkuji

Neustále procvičujeme a opakujeme vyjmenovaná slova, příbuzná slova, začínáme se více věnovat slovním druhům - děti by měly poznat podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso. Přidáváme příslovce a hrajeme si s citoslovci a číslovkami. Z probraného učiva už děti poznají i běžné spojky a předložky. 

U podstatných jmen určujeme rod, číslo a pád. U sloves osobu, číslo a čas. Děti umí napsat souvětí podle vzorce a naopak /V1 a V2./

M - všichni již krásně zvládli písemné dělení - gratuluji. V G rýsujeme kolmice, rovnoběžky a různoběžky.

PŘ - vlastnosti a dělení živočichů / str. 15 - 17/

 

7. 1. 2019

Přeji všem do nového roku hodně zdraví, pohody, úspěchů a elánu!

Úspěšně, v klidu a pohodě jsme zahájili rok 2019. 

Vůbec nezahálíme a rovnou jsme se vrhli do učení, procvičování, nového učiva. Všichni hezky spolupracují a snaží se. Musím je pochválit. 

ČJ - ukončili jsme intezivní procvičování vyjmenovanýyh slov, i nadále s nimi budeme pracovat, rozšířili jsme si znalosti - cizí slova, neobvyklá slova / najdete v učebnici /, čekají nás slovní druhy a konečně vzory podstatných jmen, opakujeme namátkou učivo od začátku školního roku a připravujeme se na pololetní práci

ČT - knihu L. Středy přečtou děti do 11. 1., do tohoto termínu každý přednese svůj referát, do knihovny pojedeme začátkem února

M - automatizujeme dělení se zbytkem a začínáme písemné dělení jednociferným dělitelem, opakujeme učivo a připravujeme se na pololetní práci - viz učebnice MA, v G rýsujeme přímky a řešíme jejich vzájemnou polohu v rovině - dbáme na čistotu práce, přesnost a úhlednost, prosím dontrolujte přípravu pomůcek - potřebujeme hlavně tužku č. 2, 3, gumu, 2 pravítka - z toho jeden trojúhelník s ryskou, ostře ořezané alespoň 3 různé pastelky

AJ - prosím opakovat i probranou slovní zásobu, využívat poslechu žákovského CD, trénovat psaní slovíček

PŘ - přešli jsme k živočichům, doporučila jsem dětem sbírání obrázků do sešitu

Některé děti často zapomínají nůžky a lepidlo - používáme ve všech předmětech

Již máme 3 soutěžní fota........

16. 12. 2018

Tak, vystoupení máme za sebou. Děkuji všem dětem i rodičům za pomoc při přípravě vystoupení. Rodičům i za to, že se na nás přišli podívat a statečně nám tleskali.

V posledním týdnu nás čeká návštěva knihovny v úterý, vánoční dílny a besídka ve čtvrtek a v pátek plánovaná vánoční exkurze do Krňovic - 150 Kč.

ČJ - nadále budeme procvičovat vyjmenovaná slova, slovní druhy. Pustíme se do časování sloves a brzy se dostaneme i ke vzorům podstatných jmen

M - učíme se písemně dělit, procvičujeme dělení se zbytkem, násobení a dělení v oboru malé násobilky

AJ - pokračujeme v osvojení slovní zásoby - jídlo, časování slovesa "like"

PŘ - vlastnosti živočichů, dělení živočichů

Obdržela jsem první fotografie do soutěže.......děkuji!!

Pokračujeme ve vybírání rod. příspěvku 260 Kč / možno 130 - první splátka do konce listopadu, druhá splátka do konce února/, v novém roce pak 150 Kč příspěvek na kopírování a PČ

 

12. 12. 2018

Dobrý den, omlouvám se za dlouhou odmlku. V poslední době jsme měli hodně práce. Minulý týden děti domalovaly obrázky do trutnovské nemocnice - foto si můžete prohlédnout ve školní galerii. Obrázky se dětem opravdu povedly. Vyráběli jsme také společně keramické ozdoby na Vánoce a připravovali jsme výrobky k prodeji na adventní jarmark v Malých Svatoňovicích. Nezanedbáváme ani práci ve výuce. 

ČJ - ukončili jsme opakování a prohloubení znalostí o vyjmenovaných slovech, trénujeme poznávání slovních druhů, seznámili jsme se s časováním sloves, zdokonalujeme čtenářské dovednosti ve čtenářských dílnách

M - procvičujeme písemné násobení jednociferným činitelem, seznámili jsme se s písemným násobením dvojciferným činitelem, písemně sčítáme i odčítáme čísla do 100 000, začínáme písemně dělit. Každý pátek cvičíme přesné rýsování, prostorovou předstaivost, skládáme tangramy, seznamujeme se s vzájemnou polohou přímek v rovině, s osovou souměrností

AJ - umíme vyčasovat další sloveso - "like", učíme se říci co máme a nemáme rádi, osvojujeme si názvy potravin, ovoce zeleniny a nápojů

PŘ - začínáme si povídat o živočiších, pozorujeme změny v přírodě s přicházející zimou, napsali jsme si test o rostlinách

16. 12. - zahajujeme vánoční výstavu vystoupením v kulturním klubu, děti mají sraz v 15. 45 u šaten

14. 12. - varhaní koncert v kostele, 45 Kč

18. 12. - knihovna Úpice, Ludvík Středa

20. 12. - vánoční dílny a besídka

21. 12. zájezd Krňovice - betlémy, vánoční zvyky a obyčeje, cca 150 Kč /upřesníme podle ceny autobusu/

Třídní fotosoutěž "Zima" - fotí děti, foto přinesou nebo zašlou na mou mailovou adresu nejpozději do 11. 1. 2019

 

 

 

 

11. 11. 2018

Dobrý den,

máme za sebou perný týden. Podařilo se nám zdárně ukončit plavecký výcvik, proběhl projekt o strašidlech i s nocováním a úspěšně pracujeme na učivu ve všech předmětech:

ČJ - prohlubujeme znalosti o vyjmenovaných slovech - B, L, přidali jsme si i psaní cizích slov, kterým děti rozumí a se kterými se mohou setkat, dále zkoumáme kořen slov, příponové části slova, předpony, předložky. Seznamujeme se s větnými vzorci a poznáváme slovní druhy - zatím častěji podstatná jména, slovesa, přídavná jména. 

Do 16. listopadu mají děti ukončit čtení doporučené čtby a ve třídě svou knihu prezentovat. Některé děti dále trénují techniku plynulého čtení. 

M - počítáme do 10 000, zaokrouhlujeme, sčítáme a odčítáme písemně i zpaměti, počítáme slovní úlohy a zpestřujeme si matematiku logickými úlhami a matematickou hrou. Zdokonalujeme techniku rýsování - uvolnění ruky, vedení čáry, přímky.....měříme úsečky, pozorujeme vzájemnou polohu bodu a přímky.

Chystám malý testík - zaokrouhlování na 10, 100 a 1000 - PO

AJ - slovní zásoba My hobby, Sports, učíme se časovat sloveso can /can´t a používat ho ve větách

PŘ - ukončili jsme téma "Části rostlinného těla semenných rostlin"

TV - děti ukončily plavecký výcvik -  od příštího týdne bude potřeba cvičební úbor a vhodnou obuv do tělocvičny

V pondělí 12. 11. se koná pedagogická rada a v úterý 13. 11. proběhnou v naší třídě od 15. 30 do 17. 30 konzultace o prospěchu a chování dětí.

Projekt byl úžasný, děti hodné, večer nezlobily a celou noc klidně spaly. Druhý den zvládly plavecký výcvik. Doufám, že si s vámi o všem povídaly a vyprávěly zážitky z nočního výletu s lampičkami do Svatoňovic a o návštěvě výstavy vyřezávaných dýní u budovy II. stupně ZŠ !!

 

21. 10. 2018

Ve třídě panuje i nadále dobrá nálada. Příležitostně se věnujeme vzájemným vztahům ve třídě a vysvětlujeme si některé situace. 

ČT - ukončili jsme zkoušky čtení, někteří žáci pokračují v nácviku čtení a tím ve zdokonalování čtenářských dovedností

V pátek 19. 10. jsme navštívili výstavu exotického ptactva.

U příležitosti oslav 28. října připravujeme výzdobu kulturního klubu.

 

7. 10. 2018

Etické dílny: úspěšně jsme absolvovali dva díly etických dílen. První s názvem: "Jak se stát dobrým kamarádem" a druhý "Jak překonat starosti ve škole". Obě dílny byly velice přínosné a zajímavé. Děti si uvědomily spoustu souvislostí a vysvětlili jsme si některé nejasné situace. Doufám, že si s vámi pod vlivem zážitků o dílnách povídaly. Za každou z dílen hradí děti 40 Kč. 

Nadále procvičujeme učivo 3. ročníku a prokousáváme se k učivu novému. 

Omlouvám se všm rodičům za mylně zadaný úkol z M v minulém týdnu - obsahoval cvičení z rozšiřujícího učiva /probírá se jen okrajově, ne do hloubky/. Zapsala jsem chybně stranu z PS.  

I pro tento školní rok trvá výše rodičovského příspěvku 260 Kč na rok a dítě. 130 Kč - 1. splátka do konce listopadu, druhá splátka pak do konce února 2019. 

Pokud se mnou potřebujete cokoli probrat, pište prosím Herzigova@seznam.cz 

 

 

 

 

23. 9. 2018

Další náročný týden máme za sebou !!

Byli jsme na plavání, účastnili se projektu "Pohádky" - děkujeme za návštěvu rodičů a podporu dětí při vystoupení, proběhly krátké třídní schůzky, nakreslili jsme obrázky do školního kalendáře a aktivně jsme pracovali v etických dílnách /téma "Kamarád" - jak být dobrým kamarádem, kdo je dobrý kamarád/, několik dětí se zúčastnilo školení pro mladé zdravotníky. Bylo toho na jeden týden dost a dost.....

Ve škole:

ČJ - opakujeme učivo ze 3. třídy /abeceda, tvrdé a měkké souhlásky, věta, souvětí, slovní druhy/

M- opakujeme násobení, dělení v oboru malé násobilky, opakujeme sčítání a odčítání do       1 000 zpaměti, zaokrouhlování na 10 a 100

PŘ - povídáme si o živých organizmech, o houbách, sbíráme větvičky a šišky stromů které budeme později poznávat, lisujeme listy stromů

AJ - procvičujeme slovní zásobu "My body", tvoříme věty se slovesem "to have got", opakujeme slovní zásobu z minulého ročníku /barvy, čísla, pozdravy, rodina, místnosti v domě, sloveso být/

Budeme vybírat: 201 Kč - PS AJ, M1, ČJ1, 40 Kč - I. díl etických dílen

Příští týden začínají pracovat zájmové kroužky, podklady na zaplacení dostanou děti na lístečcích

 

 

18. 9. 2018

Zítra 19. 9. proběhne ve škole seznamovací projekt "Pohádky a pohádky". Zahajujeme v 7. 55. Oběd je zajištěn z jídelny, cena bude připočtena k vašim účtům v jídelně. V 15. 00 předvedeme krátké taneční vystoupení, na které vás srdečně zveme. Přibližně v 15. 15 se rodiče a učitelé odeberou na krátké třídní schůzky. 

Další plánované akce v září:

20. 9. Etické dílny - Kamarádství /cca 50 Kč/

27. 9. Knihovna Úpice /Karel Čapek/

 

3. 9. 2018

Vítáme vás v novém školním roce !

 První den proběhlo vše hladce. Děti obdržely lístečky s informacemi o sběru bylin, o zájmových kroužcích, o školním řádu, rozvrh hodin, žákovské knížky a další. Prosím prostudujte vše pečlivě, potvrďte svým podpisem a pošlete zpět do školy.

 4. 9. jedeme plavat - s sebou plavky, ručník v označené tašce, každý přinese lísteček s kontaktem na rodiče a potvrzením, že je dítě schopno zúčastnit se plaveckého výcviku, platíme 400 Kč kurzovné, autobus hradí škola

 Vybírám poplatek 50 Kč na výtvarné potřeby, děti si nemusí obstarávat svoje pomůcky /viz lísteček z konce předchozího školního roku/