Školní poradenské pracoviště na Základní škole Malé Svatoňovice poskytuje poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy. Koncepce pracoviště vychází z Vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Poradenské služby jsou poskytovány zdarma. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce žáka. Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem své činnosti, jsou důvěrná a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony. Školní poradenské pracoviště tvoří výchovný poradce, školní metodik prevence a školní speciální pedagog. Nedílnou součástí je spolupráce se všemi vyučujícími ve škole a vedením školy. Cíle školního poradenského pracoviště (v souladu s Vyhláškou č. 72/2005 Sb.)

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření
 3. prevence školní neúspěšnosti
 4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 5. podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 6. podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 7. průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení
 8. včasná intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace
 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou
 11. metodická podpora učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy
 12. spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
 13. spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními                                                                                                             

 

Výchovný poradce

Mgr. Lucie Hnízdilová

Email: lucie.hnizdilova@o.zsms.cz

Konzultační hodiny pro rodiče:

dle předchozí telefonické domluvy na 499 886 128

Náplň práce výchovné poradkyně:

 • péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením
 • péče o žáky s výchovnými problémy
 • péče o žáky s rizikovými projevy chování
 • metodická a informační činnost
 • kariérové poradenství
 • vedení dokumentace

 

NOVINKY - 2. kolo přijímacího řízení 

informační leták             

informační leták v ukrajinštině

informace k odvolání/vzdání se přijetí

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Přijímací řízení na střední školy  

Užitečné kontakty a odkazy

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2024

Další informace naleznete na:    

https://prijimacky.cermat.cz/

Průvodce devítkou

To dáš

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ pro ukrajinské žáky

ТИПИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА РЕГИСТРАЦИИ

 

Školní metodik prevence

Ing. Eva Brátová                                                                                           

Emaileva.bratova@o.zsms.cz                            

Konzultační hodiny pro rodiče: 

dle předchozí telefonické domluvy na 499 886 128

Náplň práce školní metodičky prevence:   

 • prevence a sledování chování žáků z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, zjišťování negativních jevů a poruch a jejich napravování
 • plánování a propagace preventivních aktivit, které jsou v souladu s potřebami školy, žáků a pedagogů
 • koordinace činností pedagogických pracovníků, koordinace spolupráce školy s organizacemi podporujícími prevenci rizikových jevů
 • metodická činnost
 • poradenská činnost
 • vedení dokumentace

 

INFORMACE PRO RODIČE

Rodičovská kontrola Family Link - pomocí aplikace Family Link dětem na dálku ze svého vlastního zařízení nastavíte pravidla pro pohyb v digitálním světě

Rodičovský dohled -  totéž na na iPhonu, iPadu a iPodu touch

Když mají děti problémy, kam se obrátit o pomoc 

Kontakty SVP, PPP, RIAPS

LINKA PRO RODINU A ŠKOLU - kontakt na bezplatnou nonstop službu po celé ČR   

                           

Internetový portál Šance dětem - Články jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v problémové situaci, již právě řeší. Je zde zde dostatek kvalitních a komplexních informací, které zásadním způsobem přispívají k prevenci ohrožení dítěte 

Nebezpečí elektronických cigaret a nikotinových sáčků

Nebezpečné výzvy na internetu

Nemá to na čele - webová aplikace - poradna pro rodiče

Internet - Jak chránit své děti  + kontakty na poradny                         Projekt KiVa - informace pro rodiče

Internet s rozumem - Kdo nás sleduje a proč?                                     

Nebezpečí internetu

Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče

 

SOUTĚŽE

Soutěž Kraje pro bezpečný internet

Tématem soutěže je bezpečné chování v prostředí internetu a při využívání informačních a komunikačních technologií.

Pročtěte si informační leták, vstupte do soutěže zde.

 

Cílem primární prevence je předcházení rizikovým jevům v chování žáků.

Rizikové jevy

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy vašeho dítěte či celé školy.

 

Školní speciální pedagog

Mgr. Jaromíra Zálišová

Email: jaromira.zalisova@o.zsms.cz

Konzultační hodiny pro rodiče: 

dle předchozí telefonické domluvy na 499 886 127

Náplň práce speciálního pedagoga:

 • činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních
 • metodická a koordinační činnost
 • poradenská činnost
 • vedení dokumentace